Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

 

Reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v zneníneskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č.
372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ako aj ostatnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi Slovenskej republiky. Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri
uplatňovaní reklamácie na služby ponúkané našou firmou LUX čistiareň kobercov 1, s.r.o., so sídlom Za Kalváriou 118, 080 01 Prešov, IČO: 36 478 598 DIČ: 2020009343, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: sro, vložka č.: 13387/P, v súlade s jej predmetom podnikania (ďalejlen „Dodávateľ“) služby pranie a čistenie kobercov

V zmysle tohto reklamačného poriadku je klient oprávnený uplatniť si reklamáciu:
1/ na kvalitu služieb
2/ na správnosť ceny vyúčtovanej za poskytnutú službu

a)   Dodávateľ služby nie je zodpovedný za poškodenie koberca v dôsledku akejkoľvek skrytej chyby-závady. Je nevyhnutné aby súčasťou každého koberca bola v zmysle platných noriem vyznačenásymbolika druhu zloženia (piktogramy STN EN ISO 3758) a spôsoby čistenia.

b)   Dodávateľ na dodanie služby neposkytuje záruku. Reklamácie sa vzťahujú iba na kalkulácie cenya rozmeru.

c)   Niektoré znečistenia sú na hranici poškodenia koberca, ktoré nie je možné odstrániť bez rizikajeho poškodenia (napr. podlepenie koberca najmä farebnými materiálmi, príp. kožou, koženkoua pod.). Podobne nie je možné úplne odstrániť bez rizika poškodenia materiálu napr. silnéfarebné škvrny (káva, čaj, farby, kola atď.) škvrny lepkavých a viskóznych látok, staršie škvrny odmoču, mastné škvrny a niektoré sfarbenia, neznámeho pôvodu. Ak má koberec strapce, pričistení môžu tieto zmeniť farbu. Kobercev oblastiach intenzívnejšieho používania jednotlivých plôch môžu zostať tmavšie odtienev dôsledku poškodenia vlákna. Miesta po ťažkých predmetoch (nábytok a pod.) môžu byť nakobercoch poškodené natoľko, že chyby nie je možné úplne odstrániť. V ojedinelých prípadochmôže koberec zmeniť farebný tón, stratiť svoj tvar a rozmer.

d)   Koberce (nové), z dôvodu čistenia môžu zmeniť štruktúru (zmena tónu farby alebo stuhnutie
vlákna). Pri prvom čistení vlnených kobercov môže dôjsť k miernemu poklesu ich objemu (výškavlákna atď.)

e)   Reklamácie sa vybavujú na tel. čísle +421 (0)910 440 880

f)   Dodávateľ neprijíma zásielky poslané späť na náklady dodávateľa. Služby za doručenie zásielky súna náklady objednávateľa.

g)   Vrátené zásielky musia byť sprevádzané dokladom o objednaní služby a popisom závady služby.Sťažnosť sa vybavuje najneskôr do 30 dní odo dňa obdržania sťažnosti. Ak je reklamáciaopodstatnená náklady spojené s odvozom a dovozom hradí dodávateľ.

h)  Reklamáciu je možne uplatniť od prevzatia tovaru do 48 hodín s dokladom o uhradení služby (pokladničný blok, faktúra).

i) Ak vzniknú vzťahy, ktoré nie sú upravené obchodnými podmienkami firmy budú sa tieto
primerane riadiť bodmi a) až h) tohto reklamačného poriadku.
Prioritou našej spoločnosti je Vaša spokojnosť. Vaše pripomienky ku kvalite našich služieb môžetevyjadriť na email upratovanie@lux-presov.sk alebo prostredníctvom zákazníckej linky 0910 440 880.

Za využitie našich služieb a prejavenú dôveru Vám ďakujeme.
V Prešove, dňa 03. 11. 2022