Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky


Článok I. – Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto „Všeobecné obchodné podmienky“ (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti spoločnosti Spoločnosť LUX čistiareň kobercov 1, s.r.o., so sídlom Bardejovská 2003/5, 080 06 Ľubotice, IČO: 55 185 649 DIČ: 2121906941, zapísaná v Obchodnom registeri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 45389/P (ďalej len „dodávateľ“),ktorá poskytuje svoje služby prostredníctvom webovej stránky www.luxcistiarenkobercov.sk kupujúceho (ďalej len „zákazník“), pri dodaní služieb dodávateľom v rámci jeho podnikateľskej činnosti – čistenie kobercov.
 2. Dodávateľ je oprávnený poskytovať služby –čistenie kobercov.
 3. Objednávateľ služby (ďalej len „Objednávateľ) je fyzická alebo právnická osoba, priamy zákazníkalebo sprostredkovateľská spoločnosť, ktorá objednáva (zadáva) objednávku na vykonanieslužby.

Článok II. – Zadanie objednávky

 1. Objednanie služby sa považuje vyplnenie formuláru o objednaní služby a súhlas s obchodnýmipodmienkami. Objednávka služby je uzatvorená vypísaním Objednávky (ďalej len „Zmluva“)Objednávateľom a povereným pracovníkom. Zmluva je uzatvorená aj v prípade, ak Objednávateľpotvrdí Objednávku telefonickou formou. Predmetom Zmluvy je vykonanie(zabezpečenie)realizácie služby v rozsahu presne špecifikovanom v Objednávke.
 2. V snahe zabezpečiť adekvátne služby čistenia kobercov musí každý koberec obsahovať
  normalizované symboly materiálového zloženia a taktiež symboly údržby (vyhl. MH SR č. 18/1999o označovaní zloženia a spôsobe zaobchádzania s textilnými výrobkami, § 2 zásady označovaniatext. výrobkov údajmi o materiálovom zložení, § 6 ods. 1) spôsob označovania symbolmi údržby –kusové výrobky trvale označiť symbolmi údržby)
 3. Objednávateľ vyhlasuje, že bol oboznámený s aktuálnou ponukou Dodávateľa a cenou za službyna základe platného cenníka Dodávateľa (ďalej len „Cenník“), ďalej zákazník prehlasuje, žeskontroloval zadané informácie.
 4. Na základe poskytnutých údajov objednávateľa sa dodávateľ zaväzuje uskutočniť službu
  spôsobom zodpovedajúcim účelu. Dodávateľ je povinný zrealizovať službu v požadovanej kvalite,kvantite a v termíne presne podľa dohodnutých podmienok.
 5. Vyplnením objednávkového formulára dávate súhlas k spracovaniu Vašich osobných údajov (vsúlade so zákonom o ochrane osobných údajov) a to najmä meno, adresa, tel. číslo, adresa e-mailu na udržiavanie kontaktu s Vami a zasielanie našich ponúk a vybraných informáciách,nových zaujímavých akciách a noviniek.

 

Článok III. – Platobné podmienky

 1. Cenník je zverejnený na webovej stránke www.luxcistiarenkobercov.sk
  a v priestoroch spoločnosti. Cenník slúži iba na informatívne účely a kalkulácie orientačnej predbežnej ceny.
 2. Cena je stanovená na základe zákazníkom udaných údajov, ktoré budú dodávateľom preverené.Zákazník sa zaväzuje uhradiť cenu vypočítanú podľa skutočne preverených údajov. Cena za službysa uhrádza až po dodaní služby.
 3. Dodávateľ služby si môže pri prevzatí objednávky vyžiadať finančnú zálohu do výšky 50% pri viditeľne poškodených kobercoch, z predpokladanej ceny za dodávanú službu.
 4. Dodávateľ služby si môže účtovať manipulačný poplatok, ktorý bude oznámený pri dodaní službyvopred. Za manipulačný poplatok sa považuje vynášanie kobercov priamo pred vchod zákazníka, balné, poštovné, dobierka.
 5. Zákazník súhlasí, že koberec poskytnutý na čistenie bude vydaný dodávateľom až po uhradenívšetkých záväzkov súvisiacich s vykonaním služieb voči dodávateľovi.

Článok IV. – Reklamácie

 1. Dodávateľ služby nie je zodpovedný za poškodenie koberca v dôsledku akejkoľvek skrytej chyby-závady. Je nevyhnutné aby súčasťou každého koberca bola v zmysle platných noriem vyznačenásymbolika druhu zloženia a spôsoby čistenia.
 2. Dodávateľ na dodanie služby neposkytuje záruku. Reklamácie sa vzťahujú iba na kalkulácie cenya rozmeru.
 3. Niektoré znečistenia sú na hranici poškodenia koberca, ktoré nie je možné odstrániť bez rizikajeho poškodenia (napr. podlepenie koberca najmä farebnými materiálmi, príp. kožou, koženkoua pod.). Podobne nie je možné úplne odstrániť bez rizika poškodenia materiálu napr. silnéfarebné škvrny (káva, čaj, farby, kola atď.) škvrny lepkavých a viskóznych látok, staršie škvrny odmoču, mastné škvrny a niektoré sfarbenia, neznámeho pôvodu. Ak má koberec strapce, pričistení môžu zmeniť farbu. Kobercev oblastiach intenzívnejšieho používania jednotlivých plôch môžu zostať tmavšie odtienev dôsledku poškodenia vlákna. Miesta po ťažkých predmetoch (nábytok a pod.) môžu byť nakobercoch poškodené natoľko, že chyby nie je možné úplne odstrániť. V ojedinelých prípadochmôže koberec zmeniť farebný tón, stratiť svoj tvar a rozmer.
 4. Koberce (nové), z dôvodu čistenia môžu zmeniť štruktúru (zmena tónu farby alebo stuhnutie
  vlákna). Pri prvom čistení vlnených kobercov môže dôjsť k miernemu poklesu ich objemu (výškavlákna atď.)
 5. Reklamácie sa vybavujú na tel. čísle +421(0)910 440 880
 6. Reklamáciu je možne uplatniť od prevzatia tovaru do 48 hodín s dokladom o uhradení služby (pokladničný blok, faktúra).
 7. Vrátené zásielky musia byť sprevádzané dokladom o objednaní služby a popisom závady služby.Sťažnosť sa vybavuje najneskôr do 30 dní odo dňa obdržania sťažnosti. Ak je reklamáciaopodstatnená náklady spojené s odvozom a dovozom hradí dodávateľ.
 8. Ak vzniknú vzťahy, ktoré nie sú upravené obchodnými podmienkami firmy budú sa tieto
  primerane riadiť bodmi a) až g) tohto reklamačného poriadku.
  Prioritou našej spoločnosti je Vaša spokojnosť. Vaše pripomienky ku kvalite našich služieb môžetevyjadriť na email upratovanie@lux-presov.sk alebo prostredníctvom zákazníckej linky 0910 440 880.Za využitie našich služieb a prejavenú dôveru Vám ďakujeme.
  Reklamačný poriadok je vypracovaný samostatne v zmysle platných predpisov a je k dispozíciiObjednávateľom v priestoroch spoločnosti a na zberných miestach.

Článok V. – Dodacie podmienky

 1. Spôsoby dodania tovaru, dodanie tovaru je možné nasledujúcim spôsobom:
 • doručovanie kuriérom
 • osobný odber

Cena za službu je aktualizovaná na stránke www.luxcistiarenkobercov.sk v časti Cenník.

Cena dodania tovaru je platná v rámci územia Slovenskej republiky. Pri zasielaní tovaru do zahraničia sa prepravné náklady kalkulujú individuálne na základe zmluvy o cene prepravného mimo územia Slovenskej republiky.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”) podľa zák.č.18/1996 Z.z. v platnom znení formou:

 • v hotovosti, priamo kuriérovi – poplatok za dobierku
 • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho
 1. Lehota na poskytnutie služby by nemala prekročiť 10 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru na prevádzku. V prípade nedodržania termínu dodávok služieb nie je možné žiadať o náhradu škody.
 2. Koberec po dodaní zákazníkovi sa neodporúča skladovať v prepravnej fólii, ktorá slúži len
  k preprave a nie na dlhodobé skladovanie, pretože môže dôjsť k zapareniu. Zákazník má možnosťobjednať si službu na skladovanie.
 3. V čase vyzdvihnutia je kupujúci povinný overiť obsah balíka v prítomnosti kuriéra, či zásielka
  zodpovedá obsahu objednávky.
 4. Ak sa doručuje koberec po vyčistení na adresu zákazníka, cena za dopravu sa účtuje podľa
  aktuálneho cenníka. Ak zákazník neprevezme objednanú službu, nemá právo na reklamáciu.
 5. Ak si zákazník neobjednal službu skladovanie, dodávateľ bude postupovať podľa článku 5, odst.f).Cenník pre službu skladovanie je zverejnený nav sídle firmy.
 6. Ak zákazník neprevezme službu v stanovenom termíne, budú sa mu účtovať náklady spojené
  s dopravou a náklady na skladovanie:

skladovanie kobercov 7– 14 dní 10%           skladovanie kobercov 14 – 21 dní 20%
skladovanie kobercov 21 – 28 dní 30%         skladovanie kobercov 28 – 35 dní 40% skladovanie kobercov 35 – 42 dní 50% skladovanie kobercov 42 – 49 dní 60% skladovanie kobercov viac ako 50 dní 100%

 1. Ak zákazník neprevezme službu do 50 dní, súhlasí s ich použitím na charitatívne účely prípadne naloženie s kobercom podľa jeho stavu.

Článok VI. – Záverečné ustanovenia

 1. d) Súčasťou objednávky sú tieto zmluvné všeobecné obchodné podmienky prijatia objednávky.
  e) Dodávateľ služieb si vyhradzuje právo na zmenu týchto zmluvných obchodných podmienok
  prijatia objednávky.

 

 

 

Prešov, dňa 03.11.2022